europainbewegung


Kongres Europejski

Problemy Unii Europejskiej mogą zostać rozwiązane, gdy Konstytucja Federalna zostanie ratyfikowana przez obywateli w celu ustanowienia Sfederowanych Państw Europy.
Taka była procedura Konwencji Filadelfijskiej z 1787 r., która po ratyfikacji Konstytucji przez obywateli pozwoliła na założenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Artykuł II Konstytucji Federalnej Sfederowanych Stanów Europy mówi o Kongresie Europejskim, który ma dwie izby:
Izba Obywateli i Izba Stanu. W obu Izbach przedstawiciele obywateli mogą sprawować swoje funkcje w zadaniach ustawodawczych określonych w Konstytucji Federalnej.

Kolejnym artykułem Konstytucji Federalnej jest Artykuł VII, mówiący o Obywatelach, którego punkt 4 wprowadza Demokrację Pośrednią, dlatego posłowie będą musieli zwracać uwagę na obywateli, którzy uznali prawo do „Inicjatywy Obywatelskiej”, która mówi:

1. Obywatele Federacji mają prawo do przedstawienia wniosku ustawodawczego
Kongresu Europejskiego, w formie projektu ustawy. Jeżeli minimum 1% Obywateli
Federacja poprze ten projekt ustawy, zostanie on wpisany jako Inicjatywa Ludowa do
Rejestru Izby Obywateli. Inicjatywa ludowa może przybrać formę poprawki do Konstytucji Federalnej. Każda inicjatywa ludowa powinna spełniać wymogi spójności formy i treści i nie naruszać obowiązkowych przepisów prawa międzynarodowego. Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, Federalny Sąd Sprawiedliwości unieważni ją w całości lub w części.

2. W ciągu pół roku od rejestracji obie Izby Kongresu podejmują ostateczną decyzję
w sprawie Inicjatywy Ludowej. W przypadku akceptacji przedstawionego projektu ustawy, w drodze prostej większości obu izb stanie się prawem federalnym. Kongres Europejski może złożyć kontrpropozycję dla Inicjatywy Ludowej. W takim przypadku lub jeśli inicjatywa ludowa jest zatwierdzona tylko przez jedną z izb, Prezydium zorganizuje referendum. Izba, która nie zaaprobowała inicjatywy ludowej, może złożyć kontrpropozycję.

3. Obywatele głosują jednocześnie nad inicjatywą i ewentualną kontrpropozycją. Obywatele mogą głosować za obiema propozycjami. Mogą wskazać tę propozycję, którą wolą, jeśli obie są akceptowalne. Propozycja, która wchodzi w życie, to ta, która osiąga wyższą sumę procent głosów Obywateli.

4. W związku z tym, dzięki Inicjatywie Ludowej, przewidzianej w Konstytucji Federalnej, propozycje legislacyjne mogą być realizowane w Federacji Państw Europejskich, na przykład:

• Powszechny i bezwarunkowy dochód podstawowy w Federacji Państw Europejskich,
• Gwarantowane emerytury w Federacji,
• Kwestia uchodźców z prawem federalnym,
• Promowanie konwencjonalnego rolnictwa, które zabrania transgenicznych,
• Podatek od spekulacyjnych pieniędzy i wielkich fortun,
• Rozwiązywanie problemów zmian klimatycznych,
• Proponowanie neutralności Federacji w celu zagwarantowania pokoju w Europie,
• Inne tematy.

Dzięki Konstytucji Federalnej mielibyśmy system polityczny porównywalny z tym w Federacji Szwajcarskiej, w którym obywatele mają ostatnie słowo poprzez Inicjatywę Ludową, opcjonalne referenda dotyczące odrzucenia prawa, a także obowiązkowe referenda.

Obywatele będą mieli kontrolę nad politykami federalnymi, aby Europa była prawdziwą Europą Obywateli. Europa ma przed sobą wielkie oczekiwania... przyszłość, w której obywatele będą mogli przejąć kontrolę nad swoim istnieniem i prowadzić zdrowsze i szczęśliwsze życie.

Zrób wszystko, aby ta informacja dotarła do wszystkich zakątków Europy...!!!