Europa

Bulgarian:
За да бъде демократичен, Европейският съюз се нуждае от обща конституция. Гражданите на ЕС трябва да одобрят тази конституция. Алианс на европейските граждани призовава българските политически партии, които ще влязат в Европейския парламент след изборите през 2019 г., да работят за приемането на Европейска конституция. Предлагаме партиите да подпишат Пакт за приемането на Европейска конституция. По този начин техният ангажимент ще стане официален.
Европейската конституция няма да засили властта на ЕС. Точно обратното: тя ще даде повече власт на държавите-членки. ЕС ще има само ограничен брой правомощия. Правомощията ще са ясно разделени между общините, регионите, държавите-членки и ЕС.
По този начин управлението на ЕС ще стане много по-просто и разбираемо за европейските граждани, а те ще имат истинска роля в това управление.
Крайно време е ЕС да бъде реформиран. Сложното управление на ЕС и отдалечеността от гражданите водят до неразбиране на механизмите и процесите в Европа. Гражданите искат да разбират как действа ЕС и искат да вземат участие в политическия живот на Европа. Европейска конституция ще даде много повече права на гражданите и ще започне най-важната реформа на ЕС – тази към повече демокрация.

Mail


English:
To be democratic, the European Union needs a common constitution. The EU citizens should approve this constitution. “EU Citizens Alliance” calls for the Bulgarian political parties which will enter the European Parliament after the election in 2019, to work for the adoption of a European constitution. We suggest that the parties sign a Pact for the adoption of a European constitution. Thus, their pledge will become official.
The European constitution will not increase the power of the EU. Quite the opposite: it will give more power to the Member States. The EU will have only a limited number of competences. The competences will be clearly separated between municipalities, regions, the Member States and the EU.
In this way, the EU governance will become much simpler and understandable for the EU citizens, and they will have real role in this governance.
It is high time for a reform of the EU. The complex EU governance and the alienation from citizens lead to lack of understanding of the mechanisms and processes in Europe. Citizens want to understand how the EU works and want to participate in Europe’s political life. A European constitution will give much more power to the citizens and will launch the most important reform of the EU – the reform to more democracy.

Nikolay Nikolov
Bulgaria coordinator.
Mail contact.